Хладно руско пролеће за српске спортисте

Ни­су се сви срп­ски „ле­ги­о­на­ри“, ка­ко их зо­ву у Ру­си­ји, на­шли у мар­ту на на­слов­ним стра­на­ма спорт­ских ли­сто­ва, али не­ки од њих су до­ка­за­ли да во­де глав­ну реч у ру­ском фуд­ба­лу и ко­шар­ци.
Зоран Тошић, један од најбољих играча „ЦСКА“ током 2012. Извор: ИТАР-ТАСС..

Овог пролећа Зо­ран То­шић се пре­тво­рио у пра­вог ли­де­ра фуд­бал­ског клу­ба „ЦСКА“. Био је нај­бо­љи ме­ђу „ар­меј­ци­ма“ то­ком обе утак­ми­це про­тив ма­дрид­ског „Ре­а­ла“ у осми­ни фи­на­ла Ли­ге шам­пи­о­на. Срп­ски ре­пре­зен­та­ти­вац је 14. мар­та на „Сан­ти­ја­го Бер­на­беу“ био је је­ди­ни стре­лац цр­ве­но-пла­вих. У 74. ми­ну­ту Зо­ран је ис­ко­ри­стио јед­ну од рет­ких шан­си за „ЦСКА“ и фе­но­ме­нал­ним удар­цем са 20 ме­та­ра по­го­дио мре­жу Ка­си­ља­со­вог го­ла. Али, то ма­ло Зо­ра­но­во ре­мек-де­ло би­ло је сла­ба уте­ха за Мо­ско­вља­не, ко­ји су у шпан­ској пре­сто­ни­ци до­жи­ве­ли пра­ви де­бакл. Пет да­на ка­сни­је, не­у­мор­ни Ср­бин је у нај­ве­ћем дер­би­ју ру­ског фуд­ба­ла, про­тив „Спар­та­ка“, дао пр­ви гол, што је мно­го до­при­не­ло ко­нач­ном ре­зул­та­ту 2:1. Ме­ђу­тим, то ни­је оме­ло „Спар­так“ да у по­след­њем ко­лу пре­сти­гне „ЦСКА“ и да до­спе на дру­го ме­сто, што ће до­ве­сти до же­сто­ке бор­бе за сре­бро.

Исто­вре­ме­но, „Зе­нит“ је прак­ти­чно обез­бе­дио зла­то, за шта тре­ба да бу­де за­хва­лан и Дан­ку Ла­зо­ви­ћу, који је у мар­ту спа­­сао ва­жну утак­­ми­­цу про­тив скром­ног кра­сно­дар­ског „Ку­ба­ња“. Са два­на­ест по­го­да­ка, Дан­ко је пе­ти на тре­нут­ној ли­сти нај­бо­љих стре­ла­ца ру­ског пр­вен­ства.

Не­над Кр­стић и Ми­лош Те­о­до­сић и да­ље има­ју во­де­ћу уло­гу у ус­пе­си­ма ко­шар­ка­шког клу­ба „ЦСКА“, ко­ји је ели­ми­ни­сао „Бил­бао“ из Ба­ски­је укуп­ним ре­зул­та­том 3:1 и пла­си­рао се на фај­нал-фор у Ис­тан­бу­лу. У сва­кој утак­ми­ци то­ком мар­та ова два игра­ча би­ла су сјај­на. Не­над је био нај­е­фи­ка­сни­ји ме­ђу „ар­меј­ци­ма“ у ово­го­ди­шњој Евро­ли­ги, а Ми­лош је у по­след­ње вре­ме по­стао пра­ви мо­тор Мо­ско­вља­на — пер­фект­но ви­ди те­рен и аси­сти­ра парт­не­ри­ма, што по­твр­ђу­је и ре­зул­тат: 18 по­е­на и 9 аси­стен­ци­ја у тој че­тврт­фи­нал­ној се­ри­ји.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“