Фестивал „Времена и епохе“ оживео Русију 17. века

„Времена и епохе. Московско царство“ је највећи фестивал у Европи посвећен догађајима из 17. века. Преко 1000 учесника, 300 страних стручњака за реконструкцију, 100 занатлија, 500 учесника главне битке – реконструисали су заједно у московском парку дух Русије 17. века.

Фотографије: Руслан Сухушин.

ГодишњиФестивалВременаиепохедругипутсеодржаваумосковскомспомен-паркуКоломенско.ОвегодинејефестивалпосвећенепохирускеисторијепознатојкаоСмутнодоба“. Овај назив обично денотира дубокуекономску,социјалнуиспољнополитичкукризукојајезадесилаРусијукрајем 16. ипочетком 17. века.Подудариласесакризомвладајућединастијеиборбомбољарскихсавезазавласт.Основнаобележјасмутногпериодасубезвлашћеиспољнаинтервенција.Помишљењумногихисторичара,СмутнодобаможедасесматрапрвимграђанскимратомуисторијиРусије.

У 17. веку је одбрањена независност земље и коначно формирана самобитна руска култура, она коју становници наше земље доживљавају као народну и традиционалну.

17. векјепосебанпериодуисторијиРусије.Утотешковремерускинародјеиспољиосвојенајбољеособине:постојаност,одважност,оданостотаџбинииспремностдасезањужртвујеживот.Народсеподигаонаустанак,формиранаједобровољачкавојска,захваљујућичемујеодбрањенанезависностземљеинацарскипрестоједоведенадинастијаРоманових,којајевладалаРусијомдопочетка20.века.Управоу17.векусеконачноформираласамобитнарускакултура,онакојустановницинашеземљедоживљавајукаонароднуитрадиционалну.

Овегодинесупрвипутнепосреднонафестивалунаправљенеградскеулицеодживихдиорамасамајсторскимрадионицамаикућамаобичнихжитељаграда,обликованимустилуизбеиз17.века,чимеједочаранасвакодневнаатмосферапрестоницеоногдоба.Поредаутентичнихтехнологијаиинструменатаучесниципразникасувиделииунутрашњостмајсторскихрадионицаиупозналисесаначиномживотазанатлија.

У фестивалу су могли да учествују гости буквално свих узраста, и то потпуно бесплатно. Одрасли и млади су уживали у играоницама на отвореном, бравурама музичких виртуоза и „занатском центру“, где су могли да се опробају у новом занату. За најмлађе су организоване зоне са покретним и едукативним играма, као и занатским радионицама где им је било омогућено да науче и увежбају неку нову мајсторију, у чему су и родитељи могли да им помажу.

КулминацијафестивалабилајереконструкцијаМосковскебиткеиз1612.године,важнеепизодепољско-московскогратаукојојјепољско-литванскавојскабезуспешнопокушаваладаразбијеблокадуокоКремља.Биткајеинсцениранапомоћумноштвапољскихзаклона,коришћениху17.веку,каоиразличитихродовавојске:артиљерије,коњице,пешадије,стрелаца...

Временаиепохе.МосковскоцарствојенајвећифестивалуЕвропипосвећендогађајимаиз17.века.Преко1000учесника,300странихстручњаказареконструкцију,100занатлија,500учесникаглавнебиткеисветоуМоскви,успомен-музејуКоломенско.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“