Невладине организације постају страни агенти

Извор: РИА „Новости“.

Извор: РИА „Новости“.

Руска Дума је данас одобрила закон по коме невладине организације (НВО) које се баве политиком и добијају новац из иностранства добијају статус „страних агената“.

Владајућа „ЈединственаРусијајепредставилаДуминацртзаконаоизменистатусанепрофитнихорганизацијакојесебавеполитичкомделатношћууРусији,алисефинансирајуизиностранства, познатих и као „непрофитне организације“ или „невладине организације“ (НВО).

Грађани имају право да знају да [одређена] организација обавља посао страног агента“

посланик Александар Сидјакин

Нацртпредвиђарадикалнуизменустатуса невладиних организацијакојеактивноучествујууполитичкомживотуРусије.Посланици инсистирајунапотребидасесаставипосебансписаксвихорганизацијакојесефинансирајуизиностранства.Премазамислиауторапројекта,таквеструктурефактичкијесустраниагенти,стимштотајпојамнеозначаваобавештајнуилишпијунскуделатност,негодаконкретнаструктурауовојилионојсфериделујеуинтересудругедржаве.

Аконацртзаконабудеусвојен,страниагентићебитиобавезнидавршегодишњуревизијурачуноводства,једномуполагодинедасастављајуизвештај,априликомширењаматеријаладанагласесвојагентскистатус.Нацрттакођепредвиђамогућностспровођењавандреднихконтроланаосновупријаваграђанаилипубликацијакојесведочедауделовању невладинихорганизацијаимазнаковаекстремизма.

УРусијипостојипреко230хиљада (!) НВО,одкојихсу30%мртве,тј.нисуактивне.Министарствоправдеједномгодишњепроверавасветеструктуре.Међутим,какопишеРосијскагазета,усуштинисенеконтролишеодаклеисакојимциљемонидобијајуновац.Премањенимподацима,70%средставаНВОдобијајуизбуџетастранихдржава,20%одтранснационалнихкорпорацијаијош10-15%одличнихприлогаграђана.

Посланик Александар Сидјакин је аутор још једног „пикантног“ закона. Управо он је био иницијатор амандмана на закон о митинзима који су радикално повећали казне за учешће у неодобреним акцијама протеста и шетњама, као и за нарушавање јавног реда у време њиховог одржавања. Сидјакин је уверен да ће нацрт закона о непрофитним организацијама бити усвојен исто онако брзо, као и његов претходни предлог.

Нацртзаконаумногомекопиранормеамеричкогзаконодавства,алитребаиматиувидудамеђуовимнормаманеманиједнезабране,рекаојеРосијскојгазетиизворизадминистрацијепредседника.Однаших230хиљадаНВОсамонеколикодесетинахиљададобијановацизиностранства,доксеогромнавећинатихорганизацијанебавиполитиком.Прематоме,организацијадобијастатусстраногагентасамоуколикоњенаделатностимавезесаполитиком.Натајначинмипостављамонова,цивилизованаправилаигре,стимштооценаделатностисвакеконкретнеорганизацијенећезависитиодциљевакојеонасамадекларише,негоодрезултатањенепрактичнеделатности,тврдиизворизКремља.

НааналогијусаамеричкимправомуказујеиВероникаКрашеникова,директорИнститутазаспољнополитичкаистраживањаииницијативе,којајечетиригодинерадилауСАДкаопредставникградаСанкт Петербурга.Крашениковасетамонијебавилаполитиком,алијеипоредтогамораладасерегиструјекаостраниагентидарегуларноподносиизвештајеосвојојактивности.

Агентморасвакихшестмесецидаподносиизвештајеосвомделовању,даподносикопијесвихуговора,пачакиусменихспоразумасасвојимгаздомипослодавцем,причаКрашеникова.Он,наравно,морадареферишеосвимсредствимакојамупристижу:коликојепристиглосредставаиукојесврхесутасредствапотрошена.УСАДјемаксималнаказназанепоштовањеовихправилачакмноговећа,негоштопредлажутворцирускогзакона.УСједињеним Државаманарушилацможедадобиједо5годиназатвора,докмноги посланици РускеДумесматрајудаћеиновчанаказнабитисасвимдовољна.

Амандмани ће се односити на НПО које добијају „средства“ из иностранства, а у Русији се баве „политичком делатношћу“. Овом дефиницијом биће обухваћени сви покушаји да се утиче на одлуке државних органа, између осталог и путем „формирања јавног мњења“. Такве организације су дужне да се саме обрате Министарству правде са молбом да их упише у списак непрофитних организација „које врше функцију страног агента“, а затим да се у свим својим материјалима тако и потписују. За одбијање пружања информација предвиђена је казна до милион рубаља, а за грубо нарушавање поменутих норми може уследити казна затвора до 3 године.

Реакцијеексператанаовуиницијативусупротивречне.ЈеленаПанфилова,руководилацЦентразаантикорупцијскаистраживањаTransparencyInternationalRussia,сматрадаовајзаконнијепотребан,јерсенеодносинатранспарентнострадаНВО.Панфиловаистичедаорганизацијаначијемјеоначелувећсадаподносивеликибројизвештаја.Миионакосталнонекоменештореферишемо,свакегодинеимаморевизију,шаљемоизвештајеупорескуслужбу,уМинистарствоправде,својојуправииумеђународниTranspacrencyInternational,објаснилајеПанфилова. 

Сасвојестране,правникLevineBridgeАлександарБрјанцевуверенједауовомзаконунијетоликоважнањеговаприменаколикосуважнеформулације.Одабранаформулација(страниагент)одражаватежњудржаведадотичнеНВОокарактеришекаоорганизацијекојенеуливајуповерење.Статусстраногагентасеможетретиратикаоказненамера,алинијејаснозаштобисетамерапримењивалапремаНВОкојепоштујусвезаконскенорме,сматраон.БрјанцевјеуверендауовојетапинанацртзаконатребагледатисамокаонарезултатполитичкихинтригаизмеђуРусијеиЗапада,штообјективнонеможебитиосновазаусвајањесличнихреакционарниходлуканадржавномнивоу.

Једанодауторазакона, посланик АлександарСидјакин,уверенједајеоваиницијативанеопходна.УразговорусадописникомРосијскегазетеонјеподсетионаудружењеГолоскојејеактивноучествовалоуконтролидецембарскихпарламентарнихизбора.Сидјакинистичедаје2011.годинетаорганизацијапотрошила2милијардедолара,штојезнатновишенегоранијихгодина.Јасноједасу2011.годинесредствакоришћенауконтекстуизбора,заблаћењесвихполитичкихпроцесаунашојземљи.Свиграђаниимајуправодазнајудадотичнаорганизацијаобављапосаостраногагента,изнеојесвојевиђењеситуацијепосланик Сидјакин.

УтекстусукоришћениматеријалиRBC-Daily,КомерсантаиРосијскегазете“.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“