Фабио Капело, нови први човек руског фудбала

Главни Капелов циљ је да са репрезентацијом Русије прође у финални део Светског првенства 2014. Извор: Reuters/Vostock Photo.

Главни Капелов циљ је да са репрезентацијом Русије прође у финални део Светског првенства 2014. Извор: Reuters/Vostock Photo.

Нови селектор фудбалске репрезентације Русије Фабио Капело изјавио је на својој првој званичној конференцији за штампу да жели да руским фудбалерима усади победнички дух. Угледни селектор ће живети у Москви.

У четвртак је фудбалска репрезентација Русије добила новог селектора. Толико очекивани уговор са Фудбалским савезом Русије потписао је Фабио Капело. После потписивања споразума 66-годишњи селектор је дуго разговарао са новинарима. На конференцију за штампу је дошао са 50 минута закашњења.

КапелоједошаоупратњиНикитеСимоњана,вршиоцадужностипредседникаФудбалскогсавезаРусије(управоонјеставиодругипотписнауговорсаКапелом),иправникаДенисаРогачова.ПренегоштоћедатиречКапелу,РогачовјенабројаоседморицузваничнорегистрованихпретенденатанафункцијупредседникаФудбалскогсавезаРусије,штонијепрошлобезизненађења.Наиме,фудбалскафедерација северне РепубликеКомиистаклајекандидатуруВалеријаБелецког(директораклубамини-фудбалаНоваГенерација),аторанијенијебилопознато.

ЗатимједошаонаредКапело.Извинитештостемечекали,обратиосеИталијанновинарима.Нисамнавикаодакасним...Тоседогодилоизнекихбирократскихразлога...Штадакажем,драгомијештоћуодсадаводититакосјајнуекипукаквајерепрезентацијаРусије.Сматрамдајетаекипаврлоперспективна.

ЗатимјегостзапањиопубликуизјавомдаћеживетиуМоскви:Самотакоћумоћиупотпуностидасесаживимсарускимфудбалом.Намеравамдаусвакомколупосетимпочетириутакмице.Например,овенедељепланирамдасесастанемсатренеромКубањаДаномПетрескуом.Његадобропознајем.

ХоћетелипосећиватиФудбалскунационалнулигу(ФНЛ)иутакмицедругелиге?

Фабио Капело: Наравно.АкомикажудауФНЛиличакунижимлигамаиманекизанимљивфудбалер,обавезноћуотићидапогледаммечукомеонигра.

Даливећзнатегдећетестановати?

Фабио Капело: Јошне.Тексамдопутовао,чаксенисафудбалериманисамупознао.Патексаммалопрепотписаоуговор!

ХоћетелидовестипородицууМоскву?

Фабио Капело: Женаћеживетисамном,адецасумивећодрасла.

Акаквисутобирократскиразлозизбогкојихстесезадржали?

Фабио Капело: (осмехујесе)Ништанарочито.НикитаСимоњанијасмобилиспремнидапотпишемоуговор,требалојесамодаставимосвојепотписе,алиједошлодонекихпроблемасадокументацијом.

Рецитенам,коћевампомагатиурадусарепрезентацијомРусије?

Фабио Капело: Пресвега,петстручњакаизИталије.ОрестеЧинквини,којићесебавитиорганизационимпитањима,тренериИталоГалбјати,МасимоНери,КристијанПанучииФранкоТанкреди.Умомештабућеобавезнобитиирускитренер.Нањегапосебнорачунам.

Можетелисадарећиимерускогтренера?

Фабио Капело: Засадане.Алидо15.августа(тогданаћерепрезентацијаРусијеодигратипријатељскуутакмицусаекипомОбалеСлоновачеГазета.Ru)топитањећебитирешено.

ВладимирПутинседружисабившимпремијеромИталијеСилвијемБерлусконијем.ДалијеистинадајеБерлускониодиграоважнуулогуувашимпреговоримасаФудбалскимсавезомРусије?

Фабио Капело: ПоштујемБерлусконија,алинемислимдасуњеговиодносисаПутиномнабилокојиначинутицалинамојепостављење.Менејепозваоминистарспорта(ВиталијМуткоГазета.Ru)дадођемначелорепрезентацијеРусије.Онјемениујутрутелефонирао,ајасамистевечерибиоуавионузаМоскву.

Шта мислите, са каквим потешкоћама ћете се суочити у репрезентацији Русије? Можда ће то бити проблеми језичке природе?

У тренерски штаб репрезентације Русије под руководством Фабија Капела ући ће пет његових сународника, а међу њима и Кристијан Панучи, који је не тако давно био познати фудбалер. Италијанском стручњаку ће помагати и Андреј Талалајев и Николај Писарев.

Фабио Капело: Знамдајерускијезиквеоматежакинијегалаконаучити.Затомијепотребанпомоћниккојићемоћизналачкидаизложимојезахтевефудбалерима.Сасвојестранебиххтеодаистакнемдајевеомаважно,помоммишљењу,дасеиграчипоносештоиграјузарепрезентацијуРусије.Желимданавијачизаволенашуекипу.

ЈестелиупознатидасупојединирепрезентативциРусијепослеЕвропскогпрвенствадавалинекенеугоднеизјавенарачуннавијача?Например,АндрејАршавин...

Фабио Капело: Упознатсамсатим.УскороћеАрсеналодигратипријатељскуутакмицууНемачкој.НамеравамдаодемуНемачкуипоразговарамсаАршавином,идавидимокакавонимапроблемсадресомнационалногтима.

Хоћелионостатикапитенрепрезентације?

Фабио Капело: Најпретребасањимдапоразговарам.

ШтатребаурадитидасенашифудбалеринеплашеНемацаиШпанаца?

Фабио Капело: Рускифудбалерисуизванредни.Тосуиграчивисокекласе...Ализадостизањевисокихрезултатаниједовољнобитимајстор.Веомајеважанменталитет.Важноједафудбалерибудусрчани,даимајужара,дабудужељниборбе.Узмимо,например,репрезентацијуШпаније.Онагодинаманијеништаосвајала.АсадајешампионсветаиЕвропе.Шпанцисупроменилисистемигреиодноспремаутакмицама.Ирезултатјеочигледан.

КојијевашглавнициљурепрезентацијиРусије?

Фабио Капело: Уовомтренутку:дасепробијемоуфиналнидеосветскогпрвенства2014.Осимтога,детаљноћуконтролисатипроцесразвојадечјегиомладинскогфудбалаипажљивоћупратитинапредовањеомладинскерепрезентације.

Хоћетеливодитирускурепрезентацијупослесветскогпрвенства?

Фабио Капело: Потписаосамуговорнадвегодине.Засадајемојзадатакдадоспемонасветскопрвенство2014.

Штамислите,хоћелисеФудбалскисавезРусијемешатиувашрад?УЕнглескојје,каоштосесећате,ФудбалскаасоцијацијаинсистираладасеЏонуТеријуодузмекапитенскатрака(збогтогинцидентаКапелојеодлучиоданапустиенглескурепрезентацију – „Газета.Ru).

Никита Симоњан: ФудбалскисавезРусијесенећемешати!Например,акоКапелобудесматраодаАршавинтребадабудекапитен,Аршавинћеибитикапитен!

НаЕврујерепрезентацијаРусијебиланајстаријаекипа.Хоћетелидоводитимладекадрове,илићетесеипакослонитинастарикостурекипе?

Фабио Капело: Тачноједасунекииграчивећугодинама.Јажелимдапронађемзлатнусредину.Желимдауекипибудеиискуснихфудбалера,имладих,амбициознихиграча.

ДаливећзнатекогаћетепозватинамечсаКамеруном?

Фабио Капело: Већимампрелиминарнисписакиграча.

За време Адвоката питање премија у репрезентацији Русије решавао је Аршавин. Како ће бити сада?

Фабио Капело: НикитаСимоњанијасмовећмалоразговаралиотоме.Ипак,требасачекатидаФудбалскисавезРусиједобијепуноправногпредседника,падавидимокакавћеонставзаузетипотомпитању.

Где ће становати фудбалери репрезентације за време припрема? У луксузном хотелу у центру Москве, или у бази у Подмосковљу?

Фабио Капело: Овенедељећуразмотритинеколиковаријанти.Помоммишљењуцентарграданијенајбољерешење.Акоништадруго,губисевременапутовањедотеренагдећесеодржаватитренинзи.

Никита Симоњан: ФудбалскиклубДинамољубазнојепонудиосвојубазууНовогорску. Већсмопостиглипрелиминарнидоговор.Алијошћеморазмислитииодругимваријантама.

ШтамислитеоДзагојеву?ДалијеповашеммишљењузањегабољедаиграуРусијиилиуиностранству?

Фабио Капело: Неволимдапричамобилокомфудбалерупосебно.Дајтеследећепитање...

Какавјевашставпреманатурализацијифудбалера.Далијетопотребнорускомфудбалу?

Фабио Капело: Мислимдајесте.Акојеиграчдобар,заштоганеузетиурепрезентацију?Такорадемноги:Португалија,Француска,Енглеска...

МождаурепрезентацијуРусијетребапозватинекогИталијана?

Фабио Капело: (смејесе)ЗапочетактребапитатирускуамбасадууИталијиимајулинекогдоброгиталијанскогфудбалерасадвојнимдржављанством.Додуше,садасемногиИталијаниженеРускињама...

ШтаможетерећиосмањењулимитазалегионаренашампионатуРусије?

Фабио Капело: Мислимдатониједобро.Такоиспададаунационалномпрвенствуимасамо50проценатарускихфудбалера.Тојемало.

НедавностесесрелисаЛучаномСпалетијем.Очемустесањимразговарали?

Фабио Капело: Освему.Оживоту,офудбалу...

КаквисувампрвиутисциуМоскви?

Фабио Капело: Првипутсамовдебио1975.године.Тадасамугануоногу,такодаутисцинисубилибашмногопријатни(смејесе).Шалунастрану,Москвајелепград.Менисесвиђа.УМосквисеможенаћисвештопожелиш.

КоћеплаћатиКапелу?

Никита Симоњан: ФудбалскисавезРусије.

ОткудФудбалскомсавезуРусијетоликепаре?

Никита Симоњан: Понављам,плаћаћеФудбалскисавезРусије.Подржаваћенасминистарспорта.Свиусловиизспоразумабићеиспуњени.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“