Извоз софтвера из Русије може да се повећа на 5 милијарди долара

Лабораторија Касперског (Kaspersky Lab) је један од кључних играча на руском тржишту софтвера. Извоз: ИТАР-ТАСС.

Лабораторија Касперског (Kaspersky Lab) је један од кључних играча на руском тржишту софтвера. Извоз: ИТАР-ТАСС.

Количина извоза софтвера из Русије расте из године у годину и у 2012. може достићи 5 милијарди долара. Ипак, ти показатељи још увек нису довољни да се достигну Индија и Кина – за тако нешто су потребни нови играчи на тржишту и снажнија подршка државе.

У2012.годиниизвозсофтвераизРусијеможедостићи5милијардидолара,изјавиојепредседникнепрофитногпартнерстваРУССОФТВалентинМакаровнаСветскомекономскомфорумууСанкт Петербургу. Прошле године је вредностовогтржиштаизносила4милијардедолара,агодинуданараније3,1милијарду.

Почетком2010.РУССОФТјеобјавиоизвештајукомесенаводидаје2009.одукупно2,75милијардидолара1,4милијардеодлазилонаизвозIT услуга,1,03милијарденаизвозготовихсофтверскихрешења,а320милионанапрометмеђународнихразвојнихцентаракојисеналазеуРусији.

ПојединиекспертисматрајуданијесасвимкоректнообјединитисвенабројанекатегоријеиозначитиихтерминомизвозсофтвераизРусије.Например,извозIT услугасенеможеподвестиподизвозсофтвера.Утаквеуслугеспадаиписањепрограмапонаруџбини(праванастворенисофтверприпадајунаручиоцу,анепрограмеру),иразневрстеаутсорсинга,тестирање,одржавањесофтвера,обука,итд.Инајзад,деловањестранихкомпанијаињиховихразвојнихцентаранатериторијиРусијепонајмањеимавезесаизразомизвозсофтвера.

ПремаподацимаистраживачкекомпанијеIDC,Русијазаузиматрећеместонатржиштуизвозапрограмскихрешења.НапрвомместујеИндија,чијисеизвозприближавабројциод50милијардидолара.ДругајеКина,сакојомсеРусијаборизадругоместо.ЗањимасадалекомањимбројкамаследеземљекаоштосуТајланд,Филипини,МалезијаидржавеИсточнеЕвропе.Свеонезаједноузетезнатнозаостајуодводећетројке.ПремаоцениВалентинаМакарова,свеисточноевропскеземље,заједноузете,имајумањиизвозсофтвераодРусије.

Компаније Kaspersky Lab, Transas, CBOSS, ABBYY, Paragon Software Group и SPIRIT DSP обезбедиле су преко 60% извоза готових софтверских решења из Русије.

У Русији је основан читав низ високотехнолошких компанија за софтверску производњу и услуге. Оне све више освајају регионе, тако да су све основне компаније са седиштем у Москви и Санкт Петербургу почеле да отварају своје развојне центре и у другим градовима Русије. Неке руске софтверске компаније већ су отвориле развојне центре у земљама Заједнице независних држава, а такође и у земљама Источне Европе: Мађарској, Чешкој и Бугарској. Руска предузећа показују приметну тенденцију освајања тржишта трећих земаља. Пионир у тој области је компанија Luxoft, која је отворила свој развојни центар у Вијетнаму. И друге руске фирме излазе на тржишта Индије, Кине и осталих земаља у развоју.

Водећа компанија на тржишту извоза IT услуга из Русије је Luxoft. Основана је 2000. године и улази у групу компанија IBS Group. Luxoft пружа широк спектар услуга везаних за наручено програмирање са различитим платформама и технологијама. Компанија има око 4 хиљаде радника у многобројним развојним центрима у Русији, Украјини, Вијетнаму, Румунији, Великој Британији и Пољској. Бизнис ове компаније у потпуности је извозног карактера, а њени кључни клијенти налазе се у Европи и САД: Deutsche Bank, Boeing, UBS, IBM и многи други.

Сањомсепообимуоф-шорбизнисаможеупоредитикомпанијаEPAM,којапроизводисофтверпонаруџбини,атакођесебавиконсалтингом.Основанаје1993.годинеињенепрвеканцеларијеотворенесууСАДиБелорусији.КаснијесепојавилацентралнасеверноамеричкаканцеларијауЛоренсвилу(ЊуЏерзи,САД)ицентралнаевропскаканцеларијауМађарској,атакођеканцеларијеуВеликојБританији,Немачкој,Русији,Казахстануидругимземљама.Усептембру2006.годинеEPAMсеујединиласарускомVDIуједнукомпанијуподназивомEPAMSystemsкојајеутомтренуткузапошљавала2200радника.Данасовакомпанијаимапреко5,5хиљадазапослених.

Узгред, када је реч о светском извозу IT услуга, Русија заузима далеко скромније 10. место, јер су поред Индије и Кине испред ње и развијене западне земље.

ПремаподацимаРУССОФТ-а,у2009.годиниизвозготовихсофтверскихрешењабиојевредан1030милионадолара,такодајезабележенпорастод28%.Одтогасувећину(око200милионадолара)чинилипроизводикомпанијеЛабораторијаКасперског.ПоредњенајкрупнијиизвозниципроизводаиготовихрешењабилесукомпанијеTransas(системинавигацијеимоделирањеавионскихиморскихапарата),CBOSS(аутоматизацијателекомуникационихкомпанија),Parallels(софтверзавиртуализацијуиаутоматизацију),ABBYY(електронскиречници,OCR-системираспознавањасимбола),ParagonSoftwareGroup(системскеапликацијезауправљањеподациманачврстомдискуисофтверзамобилнеуређаје)иSPIRITDSP(софтверзапреносгласа,видео-снимакаиподатака који се уграђује у разне уређаје).Овихседамкомпанијаобезбедилесупреко60%извозаготовихсофтверскихрешења.

Међутим,натржиштусенепојављујуновииграчи,негосесамоширеједнеистекомпаније,рекаојенедавноусвоминтервјуулистуВедомостиДмитријЛошчинин,главниизвршнидиректоркомпанијеLuxoft.Поњеговимречима,крајњејемалосредњихIT компанијакојесуспремнедарадезамеђународнотржиште,итојеувеликојмеривезанозанедовољнукомпетентностњиховогменаџмента.

Уосталом, и подршка државе у овом сектору је очигледно недовољна. По мишљењу Валентина Макарова, држава треба да наручује научне пројекте од универзитета. На тај начин би универзитети били не само стимулисани, него и приморани да се баве научно-истраживачким радом, у коме би ангажовали предаваче и студенте, а у случају потребе могле би се ангажовати спољне компаније по аутсорсинг принципу. У таквом систему би се непрекидно стицало искуство у раду са најсавременијим инжењерским технологијама, и то искуство би се преносило и на студенте.

Раст извоза готових софтверских производа и IT услуга из Русије важан је правац кретања руске привреде ка високотехнолошком моделу развоја. Међутим, за даље кретање у том правцу неопходно је стимулативно деловање државе у виду обучавања младих IT стручњака и пореских олакшица за високотехнолошке компаније.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“