Грађани желе да Русија буде строга држава

Већина грађана Русије види најновије законе о Интернету, невладиним организацијама и клевети као позитиван корак који ће допринети сигурности земље. Извор: Комерсант.

Већина грађана Русије види најновије законе о Интернету, невладиним организацијама и клевети као позитиван корак који ће допринети сигурности земље. Извор: Комерсант.

Грађани подржавају најновији закон о контроли Интернета, увођење појма „страни агент“ за НВО које се финансирају из иностранства, као и најновији закон о клевети.

Властјефактичкидобилазеленосветлозадаљепооштравањезаконодавства.КакопоказујеистраживањеЛевада-центра,амандманикојисуупоследњихпармесециподигливеликупрашинуујавности(враћањечланаоклеветиуКривичникодекс,прављењелистезабрањенихсајтоваиувођењепојмастраниагентзаневладинеорганизацијекојесебавеполитикомифинансирајуизиностранства)добилисуподршкуграђана.

Испоставилоседаграђанипозитивногледајунатринајфамознијеиницијативекојејевластреализовалапротеклихмесеци.Тако,например,враћањеклеветеуКривичникодексРускеФедерацијеподржаваукупно58%испитаника(20%имасупротномишљење),додатночишћењеИнтернетаистварањелистезабрањенихсајтоваподржава62%испитаника(противсеизјаснило16%),аобавезуневладинихорганизацијакојесефинансирајуизиностранствадасерегиструјукаостраниагентиподржалоје45%грађана(18%грађанајепротивтога).Истина,великијепроценатиспитаникакојинисумоглидаодговоренапостављенапитања(37%увезисаНВОипо22%напитањаоклеветиилистизабрањенихсајтова).

Грађанисусхватилидајевластпоступилаисправнокадајепредложиламерезарегулисањеонихпојавакојесуузнемираваледруштво,сматраАлексејЧеснаков,замениксекретарапредседништвагенералногсаветаЈединственеРусијеГрађанитражедасезаведеред.Збогтогаиподржавајуразумнезаконскемерекојесепредузимајууциљурегулисањаодређенихделатности.

Нисусесвиграђаниуплашилимогућностидановизаконбудеискоришћензаувођењецензуре.Например,44%испитаникасеслажедавраћањечланаоклеветиуКривичникодексРФможедаограничислободуговорауРускојФедерацији43%сенеслаже).Листазабрањенихсајтоваможедаограничислободуговорапомишљењу34%испитаника(51%јесупротногмишљења).ЗаменикдиректораЛевада-центраАлексејГражданкинистичедаинтересовањезаслободуговора“испољавамалидеодруштва,докјезавећинуслободафакторризика,јернећесвидобронамернодајекористе.

Уанкетиобављенојод20.до23.јулаучествовалоје1,6хиљадаиспитаника.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“