Вијетнам жели у Царинску унију Русије, Белорусије и Казахстана

Председник Вијетнама Труонг Тан Санг и премиjер Русије Дмитриј Медведев. Извор: РИА „Новости“.

Председник Вијетнама Труонг Тан Санг и премиjер Русије Дмитриј Медведев. Извор: РИА „Новости“.

Вијетнам планира да се прикључи Царинској унији Русије, Белорусије и Казахстана. Експерти сматрају да ће то помоћи Русији да учврсти позиције у азијско-тихоокеанском региону. Додуше, може бити и нежељених последица.

Размотрилисмомогућностубрзавањапреговоравезанихзапотписивањеспоразумаослободнојтрговини.Објавићемопочетактихпреговоравећусептембру2012,завремесамитаАзијско-ТихоокеанскеекономскесарадњеуВладивостоку.Рачунамонатодаћемо,уздобруполитичкувољуруководставанашихземаља,каоибелорускихиказахстанскихпријатељаипартнера,ускоромоћидазапочнемотајпроцесиприведемогакрајуувидуспоразумаоуласкуВијетнамауЦаринскуунију,изјавиојепредседникВијетнамаТруонгТанСангзавремепосетеРусији.

Он је истакао да би потписивање одговарајућег споразума било нови импулс за активирање узајамних односа и повећање испоруке робе, преноси РИА „Новости“.

Могућност стварања зоне слободне трговине Царинске уније и Вијетнама први пут је у јавности поменута после сусрета двојице председника – Дмитрија Медведева и Нгујена Мин Триета у октобру 2010. Почетком јула шеф Министарства спољних послова Вијетнама Фам Бин Мин је истакао да је у прошлој години узајамни промет робе износио око 3 милијарде долара. Планира се да 2015. промет робе између двеју земаља достигне 5 милијарди.

Русија и Вијетнам намеравају да активирају узајамне контакте финансијских и банкарских структура, као и да прошире инвестициону и кредитну сарадњу.

МинистарспољнихпословаСергејЛавровсасвојестранејеизјавиодаекспертираденапитањустварањазонеслободнетрговинеЦаринскеунијесаВијетнамомиНовимЗеландом,идаћеодговарајућиизвештајбитиподнетдокрајагодине.Акоовајпројекатбудеуспешнореализован,можесеразмислитииоњеговомпроширењунаАсоцијацијунацијаЈугоисточнеАзије(ASEAN),подвукаојеЛавров.

ПомишљењуПавлаФилипенкова,партнер-менаџераинвестиционекомпанијеТрејд-Портал,удеоВијетнамауспољнојтрговиниРусијеизносисвеганеких0,3-0,5%,такодасеовакавкоракможетретиративишекаополитичкипотез.

Русијасетрудидаучврстисвојепозицијеуазијско-тихоокеанскомрегиону,гдепостојежариштапотенцијалненестабилности,напримеруСевернојКореји,атакођеиуЈапану,којинеодустајеодсвојихпретензијанаКурилскаострва.ЗбогтогабичакитакомалипријатељкаоВијетнамбиоодкористи,нарочитоакосеимајуувидуисторијскевезенашихдржава.ОвопотврђујеинформацијадајеМосквасасвимнедавноводилапреговоресаВијетнамомомогућностиразмештањасвојихратнихбродованањеговојтериторији,рекаојеон.

ТрговинскипрометсаВијетнамомнијевелики,алиовојетекпрвикоракуширењусарадњесаЈугоисточномАзијомипокушајваспостављањарускогутицајауовомрегиону.СарадњасаВијетнамоммоглабибитикориснаусферивојнеиндустријеимашиноградње,истакаојеОлегДушин,старијианалитичаринвестиционекомпанијеЦерихКапиталМенеджмент.

Садругестране,адвокатправнекомпанијеНалоговикАнтонСоничевсумњадасеРусијиисплатиулазакВијетнамауЦаринскуунију.ПросечнагустинанасељеностиуРусијиизноси8,4,ауВијетнаму273,4становникапокилометруквадратном.СтварањезонеслободнетрговинеизмеђуземаљаЦаринскеунијеиВијетнамаотварагустонасељенојземљимогућностједноставнијегзапошљавањауРусијииземљамаЦаринскеуније.ЗатојетешкоповероватидаРусијаодтаквогсавезаможеиматибилокакве,нарочитополитичкекористи.СтварањезонеслободнетрговинесаземљамаАзијенијеништадругодоњиховажељадапроширесферусвогутицајаусвету,закључујеексперт.

У Вијетнаму већ раде руске компаније „Гаспром“, Лукоил, ТНК-ВР и Зарубежњефт, док се Росатом спрема да изгради прву нуклеарну електрану у тој земљи.

ЕлвираНабиулина,помоћникпредседникаРускеФедерације,изјавилајеупонедељак30.јуладаћепрометробеизмеђуРусијеиВијетнамау2012.годинипорастиза1милијардуидостићи4милијардедолара.ОнајетакођеистакладасуузајамниконтактиРусијеиВијетнамазаснованинатрговининафтомигасом,преносиИнтерфакс.УВијетнамурадерускекомпанијекао „Гаспром“,Лукоил,ТНК-ВРиЗарубежњефт.Осимтога,РосатомсеспремадаизградипрвунуклеарнуелектранууВијетнаму.

Царинска унија би могла да се прошири и на друге чланице. У јавности је било речи о томе да су за ступање у ову организацију заинтересоване Молдавија и Киргизија. У мају су чак и званични сиријски медији јављали о преговорима Сирије везаним за ступање у унију.

Царинска унија Русије, Белорусије и Казахстана основана је уговором из 2007. У јулу 2010. на територији земаља-чланица ступио је на снагу Царински кодекс ове уније и фактички је створен заједнички царински простор.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“