„Росњефт“ најавио светску доминацију

Извор: Alamy / Legion Media.

Извор: Alamy / Legion Media.

Тржиште очекује стапање двеју моћних структура које диктирају светску енергетску политику.

РосњефтјеконачносаопштиодасупочелипреговориокуповиниакцијаBritishPetroleumодкомпаније ТНК-ВР. Темакојајетоликоинтригиралаиграчеенергетскогтржиштаимедијенајзадједобиласвојузваничнуверзију,алисумногапитањаидаљеосталаотворена.КакоћесеширењепословањакомпанијекаснијеодразитинаенергетскубезбедностРусије?Штаћебитисанашимналазиштимакојасудосадаексплоатисанасаполаснаге?Каквукорист,накрајукрајева,имадржаваодоветрансакције?

Пресвегатребаистаћидаоватрансакција,акодоњедође,нећебитисамообичнатрговина,негоиодразобјективногстањанатржишту.Росњефтињеговименаџериимајуискуствоиквалификацијузауправљањекрупнимактивама,иштојенајважније,кадрисуиспремнидаихпроширују.Акотрансакцијабудереализована,бићетоврломоћанимпулсзаексплоатацију,прерадуипласманнафтеигаса,аиакционериће,наравно,остваритидобитзахваљујућиновимактивамаусвоминвестициономпортфељу.

НајважнијиефекатћесвакакобитичвршћаулогаРусијенасветскоменергетскомтржишту.Нијемаластваркадаједнадржавнакомпанија,којајетоликокрупаниграчнатржишту,стекнетакавекономскипотенцијалусфериексплоатације,прерадеитранспорта.Акосетрансакцијаоствари,бићетојединственслучај,јерћесепроизводнеидругемогућностикомпанијеТНК-ВРорганскиуклопитиуразгранатуинфраструктуруРосњефта,илипрецизнијеречено,одличноћедопунитиинфраструктурукојајеисамавеомаразграната.

„Росњефт“ је већ сада најкрупнија јавна компанија на свету, а са 50% акција у компанији ТНК-BP постаће потпуно недостижна за своје најближе конкуренте.

Ововаљадетаљнијеразмотрити.Пресвега,активекомпанијеТНК-ВР,напримеруОренбуршкојОбласти,већсадасеинтензивнокористеуинфраструктуризапрерадугаса „РосњефтауСамарскомрегиону.Даљизаједничкиразвојпостојећеинфраструктуреможедонетисамокорист,којаћесеогледатиусмањењутрошковапрерадеитранспортагаса.Поредтога,уједињавањенапораикомпетенцијауексплоатацијинафтеомогућићедасепрецизнијеоцениибољеискористипотенцијаловенајстаријенафтоноснетериторијеРусије.Узгред,паметноудруживањеснагауЈамало-НенецкомАутономномОкругутакођебидопринелоотварањуновестраницеуразвојугаснихактива.

Безудруживањанемаразвоја,штозначиданеманибудућности,ановипројектисуреалноостварљиви.Например,удруживањемогућностикојеобекомпанијеимајууКраснојарскомКрајуиИркутскојОбластидопринелобисмањењутрошковаироковареализације.СамопотенцијалВанкорскогналазиштадовољанједаобезбедиоптималнорешавањепитањаматеријалнеитехничкеподршке,приливаперсонала,ангажовањаквалификованихуговорнихорганизацијаиутилизацијепропратногнафтноггасауоближњимналазиштимаСузунскомиТагулском.Тимебисеубрзалоињиховоувођењеуиндустријскуексплоатацију.

Удруживањећеомогућитисмањењетрошковаиндустријализацијеизнатноубрзатиувођењеуексплоатацијујошдваналазишта,Јурупчено-ТохомскогиКујумбинског,којасеналазенатериторијиЕвенкијеуКраснојарскомКрајуиудаљенасу90kmједнооддругог.

Треба ли доказивати да ће од ових пројеката развоја структуре транспорта нафте имати користи и источносибирски регион, са његовим специфичним климатским условима? Познато је да се појачањем интензитета експлоатације покреће развој читавих градова.

Осимтога,рецимо,паметноикоординиранокоришћењеинфраструктуреилогистикеВерхњечонскогналазиштасмањићетрошковеиндустријализацијеиубрзатиувођењеуексплоатацијунедавнооткривенихналазиштаналиценцираномземљиштуРосњефтауИркутскојОбласти.

Русија,каовеомакрупаниграчнасветскомтржиштуенергената,имаштадапонудисвојимпотенцијалнимпартнерима.Росњефтјевећнајкрупнијајавнакомпанијанасвету,аса50%акцијаукомпанијиТНК-BPпостаћепотпунонедостижназасвојенајближеконкуренте.Оватрансакцијаћејојомогућитидаувећадоказанезалихенафте(премаметодициSEC)заоко20% (са14,3 на 17-18 милијардибарела).Таквисупрорачунианалитичара.Радипоређења,залихеЛукоила,најближегконкурентаРосњефта,садаизносе13,4 милијардебарела.

Није мала ствар када једна државна компанија, која је толико крупан играч на тржишту, стекне такав економски потенцијал у сфери експлоатације, прераде и транспорта.

Даље,услучајуреализацијетрансакције,дневнаексплоатацијаРосњефтаћепорастиса2,4наоко3,3 милионабареланафте.Данас,например,BritishPetroleumексплоатише 2,3 милиона,аExxonMobil 2,2 милионабарела.

Уосталом,инвеститорисувећоценилисвеовемогућности:кадсусепојавилегласинеотомедарускакомпанијакупујеакцијеBritishPetroleumодкомпанијеТНК-ВР,акцијеРосњефтанаберзиММВБ(Московскамеђубанкарскадевизнаберза)иРТС(Рускитрговинскисистем)поскупелесуза1,2%,тј.на200,62рубаљапоакцији.Другимречима,капитализацијакомпанијеједостигла2,12билионарубаља,доксусеиндексиММВБ и РТСистовременоспустилиотприликеза0,3%.

Према томе, тржиште је потпуно спремно за стапање двеју моћних структура, које диктирају светску енергетску политику.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Више занимљивих садржаја пронађите на Russia Beyond на српском