„Росњефт“ најавио светску доминацију

Извор: Alamy / Legion Media.

Извор: Alamy / Legion Media.

Тржиште очекује стапање двеју моћних структура које диктирају светску енергетску политику.

РосњефтјеконачносаопштиодасупочелипреговориокуповиниакцијаBritishPetroleumодкомпаније ТНК-ВР. Темакојајетоликоинтригиралаиграчеенергетскогтржиштаимедијенајзадједобиласвојузваничнуверзију,алисумногапитањаидаљеосталаотворена.КакоћесеширењепословањакомпанијекаснијеодразитинаенергетскубезбедностРусије?Штаћебитисанашимналазиштимакојасудосадаексплоатисанасаполаснаге?Каквукорист,накрајукрајева,имадржаваодоветрансакције?

Пресвегатребаистаћидаоватрансакција,акодоњедође,нећебитисамообичнатрговина,негоиодразобјективногстањанатржишту.Росњефтињеговименаџериимајуискуствоиквалификацијузауправљањекрупнимактивама,иштојенајважније,кадрисуиспремнидаихпроширују.Акотрансакцијабудереализована,бићетоврломоћанимпулсзаексплоатацију,прерадуипласманнафтеигаса,аиакционериће,наравно,остваритидобитзахваљујућиновимактивамаусвоминвестициономпортфељу.

НајважнијиефекатћесвакакобитичвршћаулогаРусијенасветскоменергетскомтржишту.Нијемаластваркадаједнадржавнакомпанија,којајетоликокрупаниграчнатржишту,стекнетакавекономскипотенцијалусфериексплоатације,прерадеитранспорта.Акосетрансакцијаоствари,бићетојединственслучај,јерћесепроизводнеидругемогућностикомпанијеТНК-ВРорганскиуклопитиуразгранатуинфраструктуруРосњефта,илипрецизнијеречено,одличноћедопунитиинфраструктурукојајеисамавеомаразграната.

„Росњефт“ је већ сада најкрупнија јавна компанија на свету, а са 50% акција у компанији ТНК-BP постаће потпуно недостижна за своје најближе конкуренте.

Ововаљадетаљнијеразмотрити.Пресвега,активекомпанијеТНК-ВР,напримеруОренбуршкојОбласти,већсадасеинтензивнокористеуинфраструктуризапрерадугаса „РосњефтауСамарскомрегиону.Даљизаједничкиразвојпостојећеинфраструктуреможедонетисамокорист,којаћесеогледатиусмањењутрошковапрерадеитранспортагаса.Поредтога,уједињавањенапораикомпетенцијауексплоатацијинафтеомогућићедасепрецизнијеоцениибољеискористипотенцијаловенајстаријенафтоноснетериторијеРусије.Узгред,паметноудруживањеснагауЈамало-НенецкомАутономномОкругутакођебидопринелоотварањуновестраницеуразвојугаснихактива.

Безудруживањанемаразвоја,штозначиданеманибудућности,ановипројектисуреалноостварљиви.Например,удруживањемогућностикојеобекомпанијеимајууКраснојарскомКрајуиИркутскојОбластидопринелобисмањењутрошковаироковареализације.СамопотенцијалВанкорскогналазиштадовољанједаобезбедиоптималнорешавањепитањаматеријалнеитехничкеподршке,приливаперсонала,ангажовањаквалификованихуговорнихорганизацијаиутилизацијепропратногнафтноггасауоближњимналазиштимаСузунскомиТагулском.Тимебисеубрзалоињиховоувођењеуиндустријскуексплоатацију.

Удруживањећеомогућитисмањењетрошковаиндустријализацијеизнатноубрзатиувођењеуексплоатацијујошдваналазишта,Јурупчено-ТохомскогиКујумбинског,којасеналазенатериторијиЕвенкијеуКраснојарскомКрајуиудаљенасу90kmједнооддругог.

Треба ли доказивати да ће од ових пројеката развоја структуре транспорта нафте имати користи и источносибирски регион, са његовим специфичним климатским условима? Познато је да се појачањем интензитета експлоатације покреће развој читавих градова.

Осимтога,рецимо,паметноикоординиранокоришћењеинфраструктуреилогистикеВерхњечонскогналазиштасмањићетрошковеиндустријализацијеиубрзатиувођењеуексплоатацијунедавнооткривенихналазиштаналиценцираномземљиштуРосњефтауИркутскојОбласти.

Русија,каовеомакрупаниграчнасветскомтржиштуенергената,имаштадапонудисвојимпотенцијалнимпартнерима.Росњефтјевећнајкрупнијајавнакомпанијанасвету,аса50%акцијаукомпанијиТНК-BPпостаћепотпунонедостижназасвојенајближеконкуренте.Оватрансакцијаћејојомогућитидаувећадоказанезалихенафте(премаметодициSEC)заоко20% (са14,3 на 17-18 милијардибарела).Таквисупрорачунианалитичара.Радипоређења,залихеЛукоила,најближегконкурентаРосњефта,садаизносе13,4 милијардебарела.

Није мала ствар када једна државна компанија, која је толико крупан играч на тржишту, стекне такав економски потенцијал у сфери експлоатације, прераде и транспорта.

Даље,услучајуреализацијетрансакције,дневнаексплоатацијаРосњефтаћепорастиса2,4наоко3,3 милионабареланафте.Данас,например,BritishPetroleumексплоатише 2,3 милиона,аExxonMobil 2,2 милионабарела.

Уосталом,инвеститорисувећоценилисвеовемогућности:кадсусепојавилегласинеотомедарускакомпанијакупујеакцијеBritishPetroleumодкомпанијеТНК-ВР,акцијеРосњефтанаберзиММВБ(Московскамеђубанкарскадевизнаберза)иРТС(Рускитрговинскисистем)поскупелесуза1,2%,тј.на200,62рубаљапоакцији.Другимречима,капитализацијакомпанијеједостигла2,12билионарубаља,доксусеиндексиММВБ и РТСистовременоспустилиотприликеза0,3%.

Према томе, тржиште је потпуно спремно за стапање двеју моћних структура, које диктирају светску енергетску политику.

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“