Путин се обратио америчком народу путем ауторског текста у „Њујорк тајмсу“

ВладимирПутинсеобратиоамеричком народу преколиста „Њујорк тајмс“. Председник Русије у свом ауторском чланку коментаришесиријскиконфликтиобјашњавапозицијуРусије. Премаречимашефадржаве, Москванештитисиријскувладу, већмеђународноправо:

Веомајеопасноподстицатиљудедамиследапредстављајуизузетак, каквигоддасумотивикојиизатогастоје. Постојевеликеималеземље, богатеисиромашнеземље, земљесадубокомдемократскомтрадицијомиземљекојејошувектражесвојпуткадемократији. Њиховеполитикесетакођеразликују. Свисмомиразличити. АликадатражимоблагословодГоспода, несмемозаборавитиданасјеБогствориоједнаке.“

 „УСиријиседанаснерадиоборбизаучвршћивањедемократије, већооружаномсукобуизмеђувладеиопозицијеумултиконфесионалнојземљи. Тамонемамногопоборникадемократије, ализатоимадостаекстремистасвихврстаиприпадникаАл Каиденастраниопозиције.“

НемасумњедајеотровнигасупотребљенуСирији, алипостојесвиосновизапретпоставкудаганијепримениласиријскавојска, већопозиционеснаге, итоуциљуизазивањастранеинтервенције.“

Уовомсавременомкомпликованомитурбулентномсветуочувањеправногпореткапредстављаједнуодмалобројнихполугакојемогудаспречедамеђународниодносисклизнуухаос. Законостајезакон, важећемеђународноправодозвољаваупотребусилесамоудваслучајаусамоодбраниилипоодлуциСаветаБезбедностиУН. СвеосталојепремастатутуУНнедопустивоисматрасеагресијом.“

Путиново обраћање су пренели свиводећисветскимедији, ивећсечујукоментаридабиовописмомоглоимативеликиутицајнадогађајеунареднимданима.

РеакцијеамеричкихполитичаранаПутиновописмосуразличите, алиуопштеузевоштре. ПисмојеразбеснелопредседникакомитетазамеђународнеодносеприСенатуБобаМенендеза. Он је за CNN изјавио: „КадасампрочитаочланакпредседникаПутина, биосамбесан. НеразумемзаштобившисарадникКГБ-аобјашњаваАмерицикојисуњенинационалниинтереси.“

Росијскаја газета. Сва права задржана.

Наш сајт користи „колачиће“ („cookies“). Притисните овде да сазнајете више о томе.

Прихватити коришћење „колачића“