У походе Толстојевом духу у Јасној Пољани

Јасна Пољана је наследно имање руског писца Лава Николајевича Толстоја. Овде се он родио и провео већи део свог живота. Имање се налази у Шчекинском рејону Тулске Области (14 km југозападно од Туле).

Државни музеј-имање „Јасна Пољана“. Фотографије: Риа „Новости“.

Породица Толстој сматра да је Јасна Пољана добила свој назив по пространој сунчаној долини која се открива када се са главног пута скрене према имању, а могуће је да име потиче и од оближње речице Јасенке.

Имањејестаронеколиковекова.У16.и17.векукрозјаснопољанскешумејепролазилалинијапросеченешуме(званаМалинова)којајештитилаРусијуоднајезданомадскихплемена.СелоЈаснаПољанајеу16.векубилоједноодутврђењанаовом(такозваномострошком)делулинијеиналазилосеблизутврђавеМалиновакапија.

Бољар Григорије Карцев и његов син Степан одликовани су 1627. године за верно служење цару и као награду су добили земљу у Соловском (касније Крапивенском) срезу. Међу бољаревим поседима било је и село Јасна Пољана, у коме је он направио кућу са свим погодностима за живот. Године 1763. Јасну Пољану је на женино име купио прадеда Лава Толстоја, кнез Сергеј Фјодорович Волконски. Он није одмах купио сву земљу, поред њега је било још пет власника, али су њихови поседи касније откупљени. После смрти Сергеја Волконског 1784. године имање је наследио његов син Николај Волконски. Он је из темеља изменио изглед имања и потпуно га преуредио.

Од кнеза Николаја Волконског Јасну Пољану је наследила његова ћерка јединица, мајка Лава Толстоја – Марија Николајевна. Пишчев отац, гроф Николај Иљич Толстој, доградио је овде кућу у стилу ампир са 32 собе, увећао врт и читаво домаћинство.

9. септембра (28. августа по старом календару) 1828. године у Јасној Пољани је рођен Лав Николајевич Толстој, и у њој је живео преко 50 година. Њему је Јасна Пољана и припала приликом поделе наследства 1847. године.

У Јасној Пољани Толстој је осмислио и написао многа своја дела. Утисци из живота у природи, на племићком имању, дали су писцу изузетно богат материјал за стваралаштво и много пута су се на разне начине одразили у његовим делима.

ИгробЛаваТолстојасеналазиту,ушумскомзабрануСтаризаказ,наивицијаруге,усенцидрвећа.ПослењеговесмртиЈаснаПољанајеосталаувласништвупородицеТолстој.

Имање Јасна Пољана je и даље онакво какво је познавао и волео Толстој. Меморијални пејзаж имања (вртови, паркови, рибњаци, шуме које је посадио Толстој), као и здања с краја 18. и почетка 19. века, чувају се у њиховом изворном историјском виду.

ПретварањеЈаснеПољанеумузејбиојесложенидуготрајанпроцес.ПишчеваудовицаСофијаАндрејевнаТолстојдвапутасеобраћалаимператоруНиколајуIIсамолбомдасеЈаснаПољанаставиподзаштитудржаве,алијебилаодбијена.Одлученоједасепишчевојудовицидоделипензијаодкојејеједандеоиздвајанзаодржавањеимања.СофијаАндрејевнајечиниласвештоштојебилоуњенојмоћикакобикућа,паркиосталиобјектинаимањусачувалисвојпрвобитниизглед.Онајебилапрвичувармеморијалногкомплексаимања.УочувањуимањаактивносуучествовалаидецаЛаваТолстоја:СергејЛавович(ауторпрвогводичакрозЈаснуПољану,1914)иАлександраЛавовна.

27.маја1919.годинеНародникомесаријатзапросветуиздаојеАлександриЛавовнојТолстојЗаштитнуповељузаЈаснуПољану,гдесепотврђуједаимањеисвествариуТолстојевојкућиимајуизузетнукултурно-историјскувредност,представљајунационалнубаштинуиподзаштитомсудржаве.Године1921,захваљујућипресвеганапоримаАлександреЛавовне,имањеЛаваТолстојапретворенојеумузеј.

Државнимеморијалнииприродниспоменик,Музеј-имањеЛ. Н.ТолстојаЈаснаПољанаупоследњевремеједалекопревазишаооквиреуобичајенемузејскеделатности:рашириојеитериторијалнеипрофесионалнегранице.Данасмузеј-имањеЈаснаПољанапредстављасложенисистемобјекатаимрежуфилијаласамногобројнимоблицимаузајамногделовањамузејаидруштвенесредине.

Али само имање Јасна Пољана и даље је онакво какво је познавао и волео Толстој. Меморијални пејзаж имања (вртови, паркови, рибњаци, шуме које је посадио Толстој), као и здања с краја 18. и почетка 19. века, чувају се у њиховом изворном историјском виду.

Росијскаја газета. Сва права задржана.